Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
22:55
0008 db43 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
22:55
0010 f851 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
22:51
5155 0e77
22:50
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viasomeoneeee someoneeee
22:49
2693 780f
Reposted fromdailylife dailylife viasomeoneeee someoneeee
22:48
3945 c835
Reposted fromnyaako nyaako
22:48
Reposted fromfiguerola figuerola vianyaako nyaako
22:45
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia vianyaako nyaako
22:40
0241 70ea
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaolass olass
22:36
22:35
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen vianyaako nyaako
22:34
4906 9bf2 500
Reposted frommeem meem vianyaako nyaako
22:29
Życzę wszystkim dorosłym, żebyśmy zawsze byli dziećmi i umieli się cieszyć z tego, co mamy.
— Beata Pawlikowska – Myśl pozytywnie
Reposted fromnyaako nyaako
22:29
2029 bf80
Reposted fromnyaako nyaako
22:28
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam vianyaako nyaako
21:59
8359 b398
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasomeoneeee someoneeee
21:58
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viasomeoneeee someoneeee
21:57
21:56
21:56
3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viasomeoneeee someoneeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl