Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
22:50
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
22:50
2272 00b1 500
Reposted fromfreakish freakish vianyaako nyaako
00:39
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszarakoszula szarakoszula
00:38
8003 6ea7 500
Reposted fromwestwood westwood viaolass olass
00:36
9353 1e51
00:36
2081 5c7d
Reposted fromk8y411 k8y411 vianyaako nyaako
00:27
7217 cc99 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
00:25
1868 8974
Reposted fromcalifornia-love california-love
00:22
4040 84ae
Reposted fromsugikinator sugikinator vianyaako nyaako
23:36
2197 49ed 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viazjebalosie zjebalosie
23:29
2935 ba20 500
23:07

Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.

— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viazjebalosie zjebalosie
23:05
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viasomeoneeee someoneeee
23:05
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasomeoneeee someoneeee
23:03
23:02
4532 77ce
Reposted fromgoaskalice goaskalice viasomeoneeee someoneeee
23:02
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasomeoneeee someoneeee
23:01
7111 5510
22:59
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaolass olass
22:59
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl