Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
05:01
5933 2667
Reposted fromnyaako nyaako
23:21
1018 3880
Reposted fromcalifornia-love california-love
23:07
23:04
5797 f904
Reposted fromnyaako nyaako
23:03
3716 3793
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianyaako nyaako
23:03
7958 2e92
Reposted fromcalifornia-love california-love
23:02
8105 0764
Reposted fromcalifornia-love california-love
23:02
8123 ac4a
Reposted fromcalifornia-love california-love
22:59
5968 d6af
Reposted fromcalifornia-love california-love
22:58
5929 14fd 500
Reposted from-lexiie- -lexiie- vianyaako nyaako
22:58
Albo gdy ktoś mnie pyta "co się dzieje?, co się dzieje?" A ja też nie wiem co się dzieje ze mną, i nie do końca już to rozumiem i za tym nie nadążam. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianyaako nyaako
22:58
5952 e2f5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
22:57
0948 6afc
Reposted fromcalifornia-love california-love
22:57
1055 0f97
Reposted fromcalifornia-love california-love
22:57
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
22:55
0452 44b7
Reposted fromcalifornia-love california-love
22:54
4485 a6eb 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
22:53
Reposted frommr-absentia mr-absentia vianyaako nyaako
22:52
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianyaako nyaako
22:51
Po pierwsze - trzeba rozpalić ogień. Kobieta musi dążyć do tego, by gorąco płonąć, płonąć pasją, słowami, ideami i pragnieniem tego, co naprawdę kocha. Cokolwiek to jest
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl